Haber, Oyun, Sağlık, Tarifler ve Daha Fazlası | atatürkün yaşadığı olaylar ve tarihleri

atatürkün yaşadığı olaylar ve tarihleri

Resim bulunamadı

Genel Kültür

12 Ekim 2012

ekledi.

1 yorum yazıldı

317 kez incelendi.

1881
Selanik’te doğdu.

1893
Askeri Rüştiye’ye girdi ve Kemal adını aldı.

1895
Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi’ne girdi.

1899 Mart 13
İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.

1902
Harp Akademisi’ne girdi ve burada gazete çıkardı.

1905 Ocak 11
Harp Akademisi’ni Yüzbaşı olarak bitirdi, Şam’a 5. Ordu’nun 30. Süvari Alayı’nda staj yapmak için atandı.

1906 Ekim
Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu. Şam’da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu

1908 Temmuz 23
Meşrutiyet’in ilan edilmesi için çalışmaları.

1909 Mart 31
31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.

1911 Eylül 13
Mustafa Kemal, İstanbul’a Genelkurmay’a naklen atandı.

1911 Kasım 27
Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.

1912 Ocak 9
Mustafa Kemal, Trablusgarp’ta Tobruk saldırısını yönetti.

1913 Ekim 27
Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliği’ne atandı.

1914 Mart 1
Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi.

1915 Şubat 2
Mustafa Kemal, Tekirdağı’nda 19. Tümeni kurdu.

1915 Şubat 25
Mustafa Kemal’in Maydos’a gidişi.

1915 Haziran 1
Mustafa Kemal’in Albaylığa yükselişi.

1915 Ağustos 9
Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı’na atandı.

1915 Ağustos 10
Mustafa Kemal, Anafartalar’dan düşmanı geri attı.

1916 Nisan 1
Mustafa Kemal’in Tuğgeneralliğe yükselişi.

1916 Ağustos 6
Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş’u düşman elinden kurtardı.

1917 Eylül 20
Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.

1917 Ekim
Mustafa Kemal, İstanbul’a döndü.

1918 Ekim 26
Mustafa Kemal, Halep’in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu.

1918 Ekim 30
Mondros Mütarekesi’nin imzalanması.

1918 Ekim 31
Mustafa Kemal’in Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’na atanması.

1918 Kasım 13
Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’nın kaldırılması ve Mustafa Kemal’in İstanbul’a dönüşü.

1919 Nisan 30
Mustafa Kemal’in Erzurum’da bulunan 9. Ordu Müfettişliği’ne atanması.

1919 Mayıs 15
İzmir’e Yunan’lıların asker çıkarması.

1919 Mayıs 16
Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul’dan ayrıldı.

1919 Mayıs 19
Mustafa Kemal, Samsun’a çıktı.

1919 Haziran 15
Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi ünvanını aldı.

1919 Haziran 21
Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi’ne çağırdı.

1919 Temmuz 8 / 9
Mustafa Kemal, askerlikten çekildi. (Saat: 20:50)

1919 Temmuz 23
Mustafa Kemal’in başkanlığı altında Erzurum Kongresi’nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması. (7 Ağustos 1919)

1919 Eylül 4
Mustafa Kemal’in başkanlığı altında Sivas Kongresi’nin toplanması ve 11 Eylül’de sona ermesi.

1919 Eylül 11
Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı’na saçildi.

1919 Ekim 22
Amasya Protokolü’nün imzalanması.

1919 Kasım 7
Mustafa Kemal, Erzurum’dan milletvekili seçildi.

1919 Aralık 27
Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye’yle birlikte Ankara’ya geldi.

1920 Mart 20
İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal’in protestosu, Ankara’da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.

1920 Mart 18
İstanbul’da Meclis-i Mebusan’ın son toplantısı.

1920 Mart 19
Mustafa Kemal tarafından Ankara’da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunulması.

1920 Nisan 23
Mustafa Kemal, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı.

1920 Nisan 24
Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

1920 Mayıs 5
Mustafa Kemal’in başkanlığında ilk Hükümet’in toplantısı.

1920 Mayıs 11
Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.

1920 Mayıs 24
Mustafa Kemal’in cezası Padişah tarafından onaylandı.

1920 Ağustos 10
Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması’nın imzalanması.

1920 Ocak 9 / 10
Birinci İnönü Savaşı.

1921 Ocak 20
İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu’nun esas maddelerinin kabulü.

1921 Mart 30 / Nisan 1
İkinci İnönü Savaşı.

1921 Mayıs 10
Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi’nde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu’nun kurulması ve Mustafa Kemal’in Grup Başkanlığı’na seçilmesi.

1921 Ağustos 5
Mustafa Kemal’e Başkumandanlık görevinin verilmesi.

1921 Ağustus 22
Mustafa Kemal’in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı’nın başlaması.
1921 Eylül 13
Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılması.

1921 Eylül 19
Mustafa Kemal’e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal’in Gazi ünvanını alması.

1922 Ağustos 26
Gazi Mustafa Kemal’in Kocatepe’den Büyük Taarruz’u yönetmesi.

1922 Ağustos 30
Gazi Mustafa Kemal’in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı’nı kazanması.

1922 Eylül 1
Gazi Mustafa Kemal’in: “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, İleri !” emrini vermesi.

1922 Eylül 9
Türk Ordusu’nun İzmir’e girmesi.

1922 Eylül 10
Gazi Mustafa Kemal’in İzmir’e gelişi.

1922 Ekim 11
Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması.

1922 Kasım 1
Gazi Mustafa Kemal’in önerisi üzerine saltanatın kaldırılması.

1922 Kasım 17
Vahdettin’in bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul’dan kaçması.

1923 Ocak 29
Gazi Mustafa Kemal’in Latife Hanım’la evlenmesi.

1923 Temmuz 24
Lozan Antlaşması’nın imzalanması.

1923 Ağustos 9
Gazi Mustafa Kemal’in Halk Fırkası’nı kurması.

1923 Ağustos 11
Gazi Mustafa Kemal’in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na seçilmesi.

1923 Ekim 29
Cumhuriyet’in ilan edilmesi.

1923 Ekim 29
Gazi Mustafa Kemal’in ilk Cumhurbaşkanı olması.

1924 Mart 1
Gazi Mustafa Kemal’in Büyük Millet Meclisi’nde Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.

1924 Mart 3
Hilafetin kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer’iyeve Evkaf Vekaletiyle (Bakanlığıyla), Erkanıharbiyei Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilmesi.

1924 Nisan 20
Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu’nun kabul edilmesi.

1925 Şubat 17
Aşarın kaldırılması.

1925 Ağustos 24
Gazi Mustafa Kemal’in ilk defa Kastamonu’da şapka giymesi.

1925 Kasım 25
Şapka Kanunu’nun Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi.

1925 Kasım 30
Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.

1925 Aralık 26
Uluslararası takvim ve saatin kabulü.

1926 Şubat 17
Türk Medeni Kanunu’nun kabulü.

1927 Temmuz 1
Gazi Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul’a gitmesi.

1927 Ekim 15 / 20
Gazi Mustafa Kemal’in Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı’nda tarihi Büyük Nutku’nu söylemesi.

1927 Kasım 1
Gazi Mustafa Kemal’in 2. Kez Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi.

1928 Ağustos 9
Gazi Mustafa Kemal’in Sarayburnu’nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.

1928 Kasım 3
Türk Harfleri Kanunu’nun Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi.

1931 Nisan 15
Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu’nun kurulması.

1931 Mayıs 4
Gazi Mustafa Kemal’in 3.kez Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi.

1932 Temmuz 12
Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu’nun kurulması.

1933 Ekim 29
Gazi Mustafa Kemal’in Cumhuriyet’in 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söylemesi.

1934 Kasım 24
Gazi Mustafa Kemal’e Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi.

1935 Mart 1
Atatürk’ün 4. kez Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi.

1937 Mayıs 1
Atatürk’ün çiftliklerini Hazine’ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi’ne bağışlaması.

1938 Mart 31
Atatürk’ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin ilk resmi duyurusu.

1938 Eylül 15
Atatürk’ün vasiyetnamesini yazması.

1938 Ekim 16
Atatürk’ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayınına başlanması.

1938 Kasım 10
Atatürk’ün ölümü. (Perşembe, saat: 09.05)

1938 Kasım 11
İstanbul Şehir Meclisi’nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunun indirilerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı’nın çekilmesi.

1938 Kasım 12
Atatürk’ün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim gençliğinin Üniversite Konferans Salonu’nda toplanması.

1938 Kasım 13
Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i koruyacaklarına ant içmeleri.

1938 Kasım 14
Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.

1938 Kasım 15
Hükümet Atatürk’ün Ankara’da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.

1938 Kasım 16
İstanbul’lular Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu’ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.

1938 Kasım 19
Büyük bir törenle, Atatürk’ün Dolmabahçe’den alınan yüce cenazesi, önce Sarayburnu’na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü.Yavuz zırhlısıyla İzmit’e kadar götürülen tabut, oradan Ankara’ya yolcu edildi.

1938 Kasım 20
Atatürk’ün sevgili naşı Ankara’ya ulaştı ve Ankara’da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankara’lılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.

1938 Kasım 21
Atatürk’ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi’ndeki Geçici Kabre konulması.

1938 Kasım 25
Atatürk’ün vasiyetnamesinin açılması.

1938 Aralık 26
Atatürk’ün “Ebedi Şef” sanıyla anılmasının kabul edilmesi.

1953 Kasım 4
Atatürk’ün Geçici Kabri’nin açılması.

1953 Kasım 10
Atatürk’ün cenazesinin Anıt-Kabir’e nakledilmesi.

Etiketler: , ,

Bu yazı için 1 yorum yapıldı:

  1. İsim diyor ki:

    Büne yaa

Yorum Yaz